Nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark
er en norsk nasjonalpark som ligger innenfor Nord-Europas største høyfjellsplatå Hardangervidda, i fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland. Parken ble opprettet 10. april 1981, for å verne en del av et særlig verdfullt høgfjellsområde på en slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttas for landbruk, naturvennlig friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking. Parken dekker et område på 3422 km2.

Nasjonalparken er fastlands-Norges største, og strekker seg fra Numedal og Uvdal i øst og Røvelseggi i Ullensvang i vest. Den ligger i kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord (Hordaland fylke). Vinje og Tinn (Telemark fylke) og kommunene Hol og Nore og Uvdal (Buskerud fylke) den grenser opp til Møsvatn Austfjell landskapsvernområde og Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde, og Bjoreidalen naturreservat.

Nasjonalparken representerer et særlig verdifullt høyfjellsområde. Den er viktig som tilholdssted for Europas største villreinstamme, og er sørligste utpost for fjellrev, snøugle og mange andre arter av arktiske planter og dyr. Nasjonalparken er også kjent for sine tallrike vann og vassdrag med fin fjellørret.

Hardangervidda har plante og dyreliv som er typisk for sørnorske fjellområder. Vidda danner også en naturlig grense for utbredelsen av en rekke plante og dyrearter i Norge, samtidig som den har en rekke karakterarter for høyfjell, eksempelvis jaktfalk, kongeørn, fjellrev og tidvis snøugle. Også Järv streifer på vidda, men det er ikke kjent at jerven holder til der permanent.

Villreinstammen på Hardangervidda er Norges og Europas største, og her finner man blant annet rester etter den opprinnelig europeiske fjellreinen (som ellers er utdødd).

I og rundt de rike våtmarks og myrområde i fjellet finnes også et stort artsmangfold. I de mange grunne vannene på vidda er ørreten enerådende, noe som er unikt i et så stort område på verdensbasis.

På vidda finnes det mange fangstanlegg fra tidligere tiders jakt på elg og rein.

Nordmannsslepa, som er de eldste ferdsel-rutene innlands mellom Østlandet og Vestlandet, går tvers over vidda.

Hardangervidda er et populært turmål for mange og DNT har mange turisthytter der. I påsken er det populært for mange å gå fra hytte til hytte på Hardangervidda.