Kinsarvik

Kinsarvik
er heradssenteret i Ullensvang herad i Hordaland fylke. Kinsarvik er også et kirkesokn i Hardanger og Voss prosti i Den norske kirke, og det har tidligere vert navnet på en kommune.

Navnet Kinsarvik kjem fra elva Kinso, som renn ut i Hardangerfjorden i Kinsarvik. Kinso kjem av kinn, som tyder bratt fjellside.

Tettstaden Kinsarvik ligg ved Hardangerfjorden, aust for innløpet til Sørfjorden, om lag 40 kilometer nord for Odda sentrum. Kinsarvik ligg sentralt i indre Hardanger og har fra naturen si side alle vilkår til å bli et samlingssted. Fjordarmene møtets og når skip kjem inn fjorden er det naturlig og legga til i Kinsarvik. En av dei letteste vegene over Hardangervidda for dei som kom østfra og skulle ned til fjorden gjekk ned i Kinsarvik.

I Kinsarvik finnes bestikkprodusenten Hardanger Bestikk, ei avdeling av Statens Kartverk, Ullensvang innvandrersenter og asylmottak, en go-kart-bane og campingplassen og leirskolen Hardangertun med tilhørende familiepark. Kinsarvik har to campingplasser til forutan Hardangertun, og Best Western Kinsarvik Fjord Hotel ligg her.

Av fasiliteter finn me videre bibliotek, flere matbutikker og suvenirbutikker, heilårsopen turistinformasjon og helikopterbase. Som heradssenter har Kinsarvik også herredshus, lensmannskontor og flere kommunale tjenester.

Kinsarvik kirke er den eldste steinkirken i Hardanger og var i sin tid hovedkirken i hele Indre Hardanger. Den første kirken i Kinsarvik har vert en stolpekirke. Denne kirken var bygd med jordgravde trestolper i hjørnene, med steinmurer mellom. Det er bare funnet spor av noen få slike kirker i Norge.

En populær turistveg i Kinsarvik går gjennom Husedalen, der en kan passere fossene Tveitafossen, Nyastølsfossen, Nykkjesøyfossen og Søtefossen. Turen tek cirka 5-6 timer.

Fra Husedalen er det også mulig å gå opp til Den Norske Turistforening si hytte på Stavali på Hardangervidda. Dette er en dagstur.

Det heter at Kinsarvik var en kaupang og samlingssted for Hardangerbygdene. Kaupangen skal ha vorte øydelagt av en brann. Når det var gjort utgravinger på almerket framom kirka fant en svært mange bruksgjenstander fra mellomalderen mellom anna spiker, ei klebersteinsause, messingnagler, messingbeslag, deler av ei skålvekt og mye keramikk. Under torva låg det og trekol og brente steiner.

Riksveg 13 går gjennom tettstaden nede ved fjorden. Fra Kinsarvik er det ferjesamband til Utne og Kvanndal. Før Vallavik-tunnelen åpna i 1985, og sammen med ferjesambandet Bruravik-Brimnes tok over det meste av langvegstrafikken, var Kinsarvik-Utne-Kvanndal det viktigeste ferjesambandet for trafikk som skulle over Hardangerfjorden før eller etter turen over Hardangervidda (Riksveg 7).

Sommerstid går det snøggbåt mellom Norheimsund, Utne, Lofthus, Kinsarvik, Eidfjord sentrum og Ulvik.

Kinsarvik har vert brukt som kommunenavn i to bolker. I fyrste bolken famna Kinsarvik kommune det som i dag er Ullensvang herad og Odda kommune, med unntak av Røldal. Denne kommunen skifta i 1870 navn til Ullensvang. Andre bolken starta i 1913 då Ullensvang vart delt i tre kommuner, Odda, Ullensvang og Kinsarvik. Grovt skissert omfatta Kinsarvik kommune da landet rundt Utnefjorden og landet på austsida av Folgefonnhalvøya som i dag tilhører Ullensvang. Landet i kommunen låg altså på fire sider av Hardangerfjorden, der han deler seg opp i Granvinsfjorden, Eidfjorden og Sørfjorden. I 1964 vart Kinsarvik slått sammen med Ullensvang igjen.